Batong Media brøt god presseskikk


PFU konkluderte med at redaksjonen i Avhørt ikke gjorde det tilstrekkelig klart overfor klager at deler av samtalen med ham ble publisert i podkasten. Dette var i strid med de presseetiske kravene til å klargjøre premissene i kontakten med
kilder.Batong Media publiserte i oktober 2023 en episode av podkasten Avhørt, med tittelen: «Drapet på Jonas, del 8: Den mulige hovedmannen». I innledningen på episoden ble klager omtalt som den politiet mistenker er hovedmannen bak drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Det ble opplyst at klager få dager etter intervjuet ble pågrepet og siktet. Han ble ikke omtalt ved navn, og stemmen var forvrengt.


Klager: Den omtalte mente at redaksjonen ikke gjorde det klart for ham at han ble intervjuet, i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.3. Han visste heller ikke at samtalene ble tatt opp, og senere publisert i podkasten. Klager påpekte at han ikke har medieerfaring, og at han åpenbart var i en sårbar situasjon, der personer i nær omgangskrets var pågrepet i en alvorlig drapssak. Videre viste klager til VVP 4.5, om forhåndsdømming. Klager anførte at det ble lansert teorier om hvem som kan ha stått bak drapet på Aarseth Henriksen, basert på løse antagelser og spekulasjoner rundt usikre kilder.


Mediet: Batong Media viste til at klager var mer enn villig til å svare på spørsmålene deres, i samtaler om til sammen varte i omtrent to timer. Han var klar over at han snakket med en podkast, og må ha forstått at samtalen kan ha blitt tatt opp, mente redaksjonen. Vi benyttet opptakene på en etisk forsvarlig måte, i en sak av stor samfunnsmessig interesse, påpekte redaksjonen.Batong Media fremholdt at det i podkasten ble diskutert hva som kan ha skjedd med Aarseth Henriksen, slik også andre medier har gjort, basert på sakens fakta og en rekke kilder. Alle siktede ble anonymisert.


PFUs vurdering: Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at innklaget publisering har en kommenterende form. Utvalget understreker at det skal være rom for ulike formater og sjangre i journalistikken, så lenge det er tydelig for publikum hva som er kommentarer og hva som er faktiske opplysninger, jf. VVP 4.2. Slik PFU ser det, klarte programlederne i dette tilfellet på tilstrekkelig vis å skille mellom opplysninger om drapssaken som er fremkommet fra ulike kilder, inkludert politiets og mediets egne, og redaksjonens vurdering av disse. Forstår klager I innklaget podkast dreide programledernes kommentarer seg i stor grad om de siktedes mulighet og motiv for drapet på Aarseth Henriksen. På publiseringstidspunktet var klager en av de siktede. Utvalget registrerer også at programlederne diskuterte klagers mulige motiv for å snakke med Avhørt, og mente at dette var for å fremstå uskyldig. PFU viser til at det skal være stor takhøyde i kommentarjournalistikken, men minner om at det likevel ikke er fritt frem for vurderinger som ikke er forankret i et faktagrunnlag. Da fremstår vurderingene fort som spekulasjoner. I dette tilfellet har utvalget forståelse for at klager opplevde omtalen som spekulativ, men viser samtidig til at det ikke er påpekt feil i det
publiserte. Konstaterer ikke skyld Vær Varsom-plakatens 4.5 pålegger mediene å unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasjer. Det presiseres at redaksjonene må gjøre det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det avgjørende i den presseetiske vurderingen av VVP 4.5 er derfor om redaksjonen i det publiserte konstaterer en form for skyld, på dette tidlige stadiet i straffeprosessen. Under noe tvil konkluderer PFU med at omtalen i dette tilfellet var innenfor det akseptable, ved at redaksjonen flere ganger tok forbehold om skyldspørsmålet. Premissene må være klare Det presseetisk problematiske i denne saken ligger i kontakten mellom redaksjonen og mannen som få dager etter intervjuet ble pågrepet og siktet, mistenkt for å være en hovedmann bak drapet på Aarseth Henriksen. PFU viser til at det er god presseskikk å
klargjøre premissene i kontakten med kilder, jf. VVP 3.3. Utvalget oppfordrer mediene til å være ekstra tydelige i kontakten med kilder som ikke er medievante. Selv når redaksjoner mener at det åpenbart dreier seg om en intervjusituasjon, kan kilden oppfatte det annerledes. Det er redaksjonens ansvar å sørge for at det ikke oppstår misforståelser mellom kilden og mediet. Programlederen var tydelig på at han ringte fra podkasten Avhørt. Under noe tvil kan PFU likevel ikke se at redaksjonen forsikret seg om at klager var klar over at deler av lydopptaket av samtalen ble publisert som et intervju. Batong Media har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.3. 


Batong Media brøt god presseskikk
Podkasten Avhørt koblet feilaktig en savnet ung mann til en siktet i Jonas-saken, i strid med de presseetiske kravene til opplysningskontroll. Redaksjonen ble også felt for at omtalen ikke tok hensyn til mannens pårørende. Batong Media publiserte i september 2023 en episode av podkasten Avhørt, med tittelen: «Drapet på Jonas Del 6: De siktede». Der ble en ung mann i 20-årene, som er savnet, koblet med en mann som ble pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. I en korrigert versjon av episoden ble påstanden fjernet.


Klager: Foreldrene til den savnede reagerte sterkt på at det i podkasten ble spekulert i om deres sønn var innblandet i drapet på Aarseth Henriksen. Dette baserte seg på rykter fullstendig uten hold i virkeligheten, fremholdt klager.
Etter publisering kontaktet klager politiet, som raskt avkreftet at sønnen skulle ha sittet i bilen sammen med den siktede. Politiet kontaktet deretter Batong Media, som fjernet påstanden om deres sønn. Da var imidlertid skaden allerede skjedd, og klager reagerte på at Batong ikke samtidig korrigerte den feilaktige påstanden i opprinnelig publisering. Resultatet er at en familie i sorg over en forsvunnet sønn, fortsatt må leve men etterdønninger av spekulasjonene, fremholdt klager. I neste episode av Avhørt, en uke
senere, ble påstanden beklaget, men klager reagerte på at programlederne samtidig understreket at de hadde flere uavhengige kilder for påstanden.


Mediet: Batong Media opplyste at redaksjonen fikk tips om at den ukjente mannen i bilen, var en ung mann som nylig var meldt savnet. Vi foretok ytterligere undersøkelser, og hadde til sammen tre uavhengige kilder som med sikkerhet bekreftet at dette stemte, anførte redaksjonen. Redaksjonen påpekte at de gjennom en hel arbeidsdag forgjeves hadde forsøkt å få tak i politiet for å få en kommentar til disse opplysningene. Da politiet tok kontakt, ble feilen ble rettet umiddelbart, samt at redaksjonen beklaget i flere andre medier, og korrigerte i neste episode av podkasten. Redaksjonen gjorde derfor det den kunne for å rette opp feilen, fremholdt Batong. Til tross for tre uavhengige kilder, la redaksjonen det politiet opplyste til grunn, at det ikke var den savnede mannen som satt i bilen sammen med Rena-mannen, påpekte Batong. Likevel merker vi oss at mannen som befant seg i bilens passasjersete fortsatt ikke er identifisert i mediene, anførte redaksjonen. PFUs vurdering: Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at opplysningskontroll er et sentralt og bærende element i presseetikken, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2. Den skal bidra til at det journalistiske produktet blir sannest mulig, ved at redaksjonen kritisk vurderer fakta i saken og samtidig tar nødvendige forbehold når fakta ikke lar seg verifisere. Når alvorlige og ømtålige forhold omtales, skjerpes kravene til kontroll og varsomhet. Videre pålegger VVP 3.2 redaksjonene å være ekstra aktsomme når informasjonen komme fra anonyme kilder. «Vi vet» I den påklagede episoden av Avhørt beskrev redaksjonen en hendelse fra den kvelden Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept. En mann ble pågrepet med en pistol som redaksjonen mente "ikke usannsynlig" var drapsvåpenet. I bilen sammen med mannen som ble pågrepet
med våpenet, var det en ung mann i 20-årene. Redaksjonen konstaterte at dette var den samme personen som senere ble meldt savnet på Rena. Klart brudd Utvalget registrerer at redaksjonen ikke fikk kontakt med politiet før publisering. I podkasten ble det kun henvist til en anonym kilde, som var sikker på at personen i bilen var den savnede. Slik PFU ser det, fremstod dette som en påstand uten tilstrekkelig kildegrunnlag, men heller som ren spekulasjon, og et klart brudd på VVP 3.2. Bruddet forsterkes av at redaksjonen bare kunne vise til en anonym kilde. I tilsvarsrunden opplyste Avhørt at redaksjonen hadde tre uavhengige kilder, men utvalget kan heller ikke se at dette fremstår som et godt nok kildegrunnlag. På generelt grunnlag minner utvalget om at bruken av anonyme kilder fordrer at mediene sjekker om kildene virkelig kommer med opplysninger uavhengig av hverandre, og ikke bare bekrefter hverandre.
Tok ikke hensyn PFU reagerer videre på at redaksjonen ikke tok kontakt med pårørende før en så alvorlig påstand ble publisert. Utvalget har stor forståelse for at klager reagerte på at deres savnede sønn ble koblet til drapet på denne måten. I et lokalsamfunn der «alle kjenner alle», førte det utvilsomt til en ekstra belastning for de pårørende. Her opptrådte Batong Media i strid med VVP 4.6, som pålegger mediene å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Utvalget
minner også om VVP 3.9, som maner mediene til å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, og huske på at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.


Under tvil
VVP 4.13 pålegger mediene å rette feilaktige opplysninger snarest mulig. Det er god presseskikk å rydde opp etter seg når det er begått feil. En ryddig håndtering styrker også mediets troverdighet. PFU registrerer at den feilaktige påstanden ble tatt ut da politiet tok kontakt med Avhørt dagen etter publisering. En uke senere, i en ny episode av Avhørt, beklaget redaksjonen feilen. Utvalget skjønner at klager mente dette ikke var nok, og er kritisk til at det tok en uke før beklagelsen kom. PFU kommer likevel under tvil til at redaksjonen var tydelig nok på feilen som var begått, og i tilstrekkelig grad rettet opp innenfor det presseetisk akseptable.


Batong Media har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2 og 4.6.


Oslo, 24. april 2024
Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Ellen Ophaug,
Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes, Gunnar Kagge